• Step • Českomoravský stepařský svaz •


ČMSS
•••
•••

Stanovy ČMSS

STANOVY ČESKOMORAVSKÉHO STEPAŘSKÉHO SVAZU, Z.S.

Obsah:
Článek 1: Název, charakteristika a působení organizace
Článek 2: Poslání a předmět činnosti
Článek 3: Členství a jeho formy
Článek 4: Práva a povinnosti členů
Článek 5: Orgány ČMSS
Článek 6: Valná hromada ČMSS
Článek 7: Hospodaření ČMSS
Článek 8: Závěrečná ustanovení

Č l á n e k 1
Název, charakteristika a působení organizace
A. Českomoravský stepařský svaz, z.s. (dále jen ČMSS) je zapsaným spolkem ve smyslu občanského zákoníku (89/2012 Sb.; „NOZ“). Byl založen roku 1990. Je zapsán ve spolkovém rejstříku, IČ: 60556145, se sídlem Zoubkova 1231/4, Praha 5, PSČ 150 00.
B. ČMSS je odbornou nepolitickou a neziskovou organizací sdružující všechny zájemce o tento taneční žánr. Sdružuje jak profesionály, tak i amatéry (pedagogy, choreografy, tanečníky, porotce, funkcionáře, aj.).
C. ČMSS působí na území České republiky.

Č l á n e k 2
Poslání a předmět činnosti ČMSS
◦ Úkolem ČMSS je:
a) vytvářet prostor pro vhodné využívání volného času všech zájemců o step (soutěžní a nesoutěžní) a tím i rozšiřovat svojí členskou základnu ve vztahu ke všem věkovým skupinám, zejména pak dětem a juniorům
b) podporovat odborný růst všech svých členů, tzn. uskutečňovat dle potřeby vzdělávání svých členů, vytvářet tým odborných porotců a funkcionářů soutěží, a také v případě potřeby vydávat interní tiskové materiály
c) propagovat tento taneční žánr v tuzemsku i v zahraničí na špičkové úrovni, a to prostřednictvím všech sdělovacích prostředků a médií
d) zastupovat zájmy svých členů doma i v zahraničí, v domácích i mezinárodních organizacích, případně podporovat i zájmy nečlenů, kteří o to požádají, pokud se jejich činnost kryje s posláním ČMSS
e) podporovat přehlídky a soutěže ve stepu včetně mistrovství republiky, které má již svou několikaletou tradici; napomáhat spolupráci, zdravé soutěživosti v duchu fair play a morálně etickému vystupování svých členů na veřejnosti
f) spolupracovat s dalšími fyzickými i právnickými osobami, které pracují v oblasti stepu, nebo vůbec tance; nebo ho podporují jak doma, tak i v cizině
g) poskytovat pomoc při vzniku a činnosti klubů, kroužků, studií, aj., zabývajících se stepem
◦ ČMSS nehodlá bránit svým členům na účasti stepařských soutěží jiných tanečních svazů jak v ČR, tak i v zahraničí.
◦ Člen ČMSS se může stát i členem jiného tanečního svazu za účelem reprezentace ČR na různých pohárových, postupových a nominačních soutěžích, na Mistrovství Evropy a světa.

Č l á n e k 3
Členství a jeho formy
A. Členství v ČMSS je individuální – řádné a čestné.
B. Řádným členem se může stát každý občan České republiky, který souhlasí s posláním a úkolem ČMSS, chce se aktivně podílet na jejich realizaci a zaváže se dodržovat stanovy ČMSS.
C. Čestné členství ČMSS může za zvláštní zásluhy o činnost ČMSS, nebo rozvoj stepu v republice udělit vedení ČMSS. Čestné členství může získat i významná osobnost žijící v zahraničí.
D. Řádné členství v ČMSS vzniká zapsáním do evidenčního listu ČMSS, a to buď přímo – na základě osobně podané písemné přihlášení a podpisu prohlášení ve smyslu odst. B. článku, nebo zprostředkovaně – prostřednictvím stepařského subjektu (klubu, ZUŠ, studia ap. ...), jehož je občan členem, a to na základě hromadné přihlášky podané vedoucím stepařského subjektu.
E. Řádné a čestné členství zaniká:
a) zrušením na základě písemné žádosti člena zaslané doporučeně vedení ČMSS, kde je registrován
b) vyloučením, poruší-li člen hrubým způsobem stanovy ČMSS, nebo jiným způsobem vážně ohrozí dobré jméno a poslání ČMSS. O vyloučení rozhoduje Valná hromada ČMSS 2/3 většinou zúčastněných členů. Do doby rozhodnutí Valné hromady má Výbor ČMSS právo v tomto případě pozastavit členství provinilému členu
c) úmrtím člena
d) zánikem ČMSS

Č l á n e k 4
Práva a povinnosti členů
A. Každý člen má právo:
a) podle svých zájmů se účastnit v plné míře činnosti ČMSS
b) podle svých sil, schopností možností přispívat k činnosti ČMSS a pracovat pro jeho rozvoj
c) zúčastňovat se jako soutěžící soutěží ve stepu pořádaných nebo schválených ČMSS dle soutěžního řádu ČMSS
d) podílet se , je-li k tomu vyzván, na práci ve Výboru a dalších funkcí ČMSS při zajišťování a organizování činnosti ČMSS.
e) zúčastňovat se, je-li k tomu zván a splňuje-li k tomu odborné a kvalifikační předpoklady, soutěží ve funkci porotce nebo funkcionáře soutěže
f) po dosažení věku 18 let právo volit a být volen do Výboru a dalších funkcí ČMSS
g) být zván na Valnou hromadu ČMSS a na porady orgánů ČMSS, kterých je členem, a účastnit se na nich projednávání všech otázek
h) obracet se na Výbor ČMSS s dotazy, připomínkami a stížnostmi, podávat návrhy na zlepšení práce ČMSS a uplatňovat právo konstruktivní kritiky na půdě ČMSS
i) individuální členové a vedoucí stepařských kolektivů získávají za členské ceny tiskoviny a jiný materiál ČMSS, eventuálně mohou být zvýhodněny při akcích ČMSS, pokud se takové zvýhodnění na té které akci poskytuje.

B. Členové ČMSS mají povinnost:
a) dodržovat stanovy a soutěžní řád ČMSS, shodný se soutěžním řádem IDO (CDO) a usnesení Výboru a Valné hromady ČMSS
b) oznamovat neprodleně všechny změny v osobních údajích pro účely aktualizace registrace členů svazu

Č l á n e k 5
Orgány ČMSS
A. Nejvyšším orgánem je Valná hromada.
B. Dalším orgánem je Výbor ČMSS. Výbor tvoří nominovaní zástupci stepařských klubů, které se účastnili kalendářně posledního Mistrovství České republiky ve stepu. Každý klub, jehož soutěžící tvořili více jak 3% soutěžících z celkového počtu soutěžících na Mistrovství České republiky má ve výboru 1 nominovaného zástupce. Nominovaný zástupce disponuje ve výboru hlasovacím právem ve výši 1 hlasu a může se během práce ve výboru změnit. V případě nepřítomnosti členů výboru mohou tito nepřítomní členové hlasovat o návrzích nejpozději 2 dny před konáním schůze elektronicky na určených www stránkách. Výbor ČMSS je usnášeníschopný v případě osobní účasti minimálně 3 členů výboru.
C. Výbor volí Prezidenta, Viceprezidenta a Tajemníka, kteří jsou statutárním představitelem ČMSS (tzn. s podpisovým právem). Za ČMSS jednají a podepisují vždy podle vnitřních předpisů ČMSS. Jmenovaní jsou oprávněni po dobu nezbytně nutnou, maximálně však na dobu jednoho měsíce, v případě své nepřítomnosti či pracovní neschopnosti pověřit plněním své funkce kteréhokoli dalšího člena Výboru. Jmenovaní mohou být voleni ze členů výboru i osob mimo výbor ČMSS.
D. Výbor ČMSS volí Prezidenta, Viceprezidenta a Tajemníka, na 1-roční období.
E. Nad hospodařením ČMSS dohlíží Revizní komise, která provádí kontrolu hospodaření nejméně 1 x ročně.
F. V období mezi Valnými hromadami může Výbor ČMSS provádět změny a doplňky ve svém složení (vyžádá-li si to situace) až do počtu 2 svých členů. K takové změně je třeba souhlasu nejméně 4 jeho členů. Provedené změny schvaluje nebližší Valná hromada.

Č l á n e k 6
Valná hromada
A. Řádnou Valnou hromadu ČMSS je povinen Výbor ČMSS svolat nejméně jednou do roka.
B. Mimořádnou valnou hromadu je povinen Výbor ČMSS svolat, vyžádají-li si to neodkladné okolnosti, případně požádá-li o to 1/3 členské základny.
C. Valné hromady ČMSS se může zúčastnit kterýkoliv člen svazu, právo hlasovat má člen starší 18 let.
a) V případě, že se člen nemůže dostavit na valnou hromadu, může hlasovat i mimo jednání Valné hromady, a to jednak dopisem, který musí být podepsaný členem a doručený jeden den před konáním valné hromady na adresu sídla ČMSS.
b) Také může hlasovat na internetových stránkách www.step-cmss.cz , a to nejpozději 2 dny před termínem konání Valné hromady. Na této stránce se hlasující člen sdružení přihlásí pod svým uživatelským jménem a heslem. Po přihlášení se člena budou na stránce uvedeny jednotlivé body programu jednání valné hromady a k nim i návrhy rozhodnutí valné hromady. Hlasující člen zaškrtne (označí) rozhodnutí, se kterým souhlasí, nesouhlasí popřípadě se zdržuje hlasování. Po provedení hlasování v internetu bude hlasujícímu členovi sdružení doručeno potvrzení o jím provedeném hlasování. V případě, že potvrzení nebude odpovídat hlasování provedenému členem, je tento povinen nejpozději následující pracovní den sdělit tuto skutečnost Výboru s uvedením jeho správného hlasování. Následné změny hlasování člena budou považovány za neplatné. V případě doplnění bodu jednání valné hromady bude hlasujícímu umožněno hlasovat za obdobných podmínek pouze o bodu, který byl přidán k programu valné hromady.
D. Valná hromada rozhoduje o všech zásadních otázkách ČMSS:
a) Schvaluje stanovy, jejich změny a doplňky
b) Připojuje se k soutěžnímu řádu platnému pro mezinárodní mistrovství ve stepu; tento soutěžní řád publikuje na svých webových stránkách.
c) Rozhoduje o začlenění ČMSS do národních, případně mezinárodních tanečních svazů a o vystoupení z nich
d) schvaluje zásady nakládání s finančními prostředky a plán hospodaření ČMSS
e) projednává a schvaluje roční zprávu o hospodaření
f) Volí Revizní komisi. Revizní komise je tříčlenná, výkon funkce v ní je neslučitelný s výkonem funkcí ve Výboru.
E. V případě že členové jsou fyzicky přítomni je hlasování tajné mimo hlasů doručených elektronicky a korespondenčně. Při zahájení Valné hromady se členové ČMSS mohou dohodnout, o kterých bodech budou hlasovat veřejně. K dohodě je zapotřebí souhlasu všech zúčastněných členů s právem hlasovat.
F. Každé hlasování je platné, rozhodne-li nadpoloviční většina součtu přítomných členů, hlasů z elektronického a korespondenčního hlasování.
G. Valná hromada je usnášeníschopná vždy. Každý klub má maximálně 2 platné hlasy.
H. Valnou hromadu řídí Prezident ČMSS, nebo jím pověřený člen Výboru ČMSS.
I. Pozvánka na řádnou Valnou hromadu ČMSS musí být publikována na internetu nejpozději 30 dnů před jejím konáním, na Mimořádnou valnou hromadu 14 dní před jejím konáním.
J. V pozvánce na Valnou hromadu ČMSS musí být uvedeno:
a) Místo, čas a datum konání
b) Program jednání

Č l á n e k 7
Hospodaření ČMSS
A. Vzhledem k neziskovému charakteru ČMSS a neplacení členských příspěvků jsou a budou všechny finanční prostředky tvořeny sponzorskými dary a účelovými dotacemi.
B. S případnými finančními prostředky hospodaří Výbor ČMSS, a to ve smyslu přijatých zásad a plánu hospodaření schválený valnou hromadou. Kontrolu hospodaření provádí Revizní komise, které je Pokladník povinen na požádání předložit účetní doklady i hotovost ke kontrole. Za hospodaření odpovídá Výbor Valné hromadě ČMSS, které podává zprávu o hospodaření.

Č l á n e k 8
Závěrečné ustanovení
A. ČMSS zanikne, usnese-li se na tom v referendu 3/4 většinou všech členů ve věku 18-ti let a starších. Valná hromada v tomto případě rovněž rozhodne o naložení s případnými finančními prostředky svazu a dalších záležitostech z toho vyplývajících.
B. Tyto stanovy nabývají platnost dne 21.3.2015


•••
•••

Aktuality

Nejbližší

•••